top of page

Documents de centre

       Projecte Lingüístic de centre (PLC):

   

Document en que s'estableix el tractament de les llengües d'ensenyament a l'escola. 

       Projecte educatiu del centre 22/23 (PEC):

 

Document que defineix com funciona un centre educatiu. Inclou els principis rectors que el diferencien d'altres centres, adaptats a la realitat de l'entorn del seu alumnat i d'acord amb les conviccions pedagògiques dels seus docents; explicita les línies d'atenció a la diversitat i els objectius a mitjà termini; desglossa les línies mestres d'organització, que es concretaran al projecte curricular de centre i als horaris i assignacions de grups de cada curs i distribueix funcions entre els membres de la comunitat educativa. Aquest document és la base de les programacions dels professors i de qualsevol actuació singular que es vulgui dur a terme a l'escola i és objecte d'inspecció per part de l'administració, per tal de garantir que, com a constitució educativa que és, s'adeqüi a les lleis vigents sobre educació i lleis generals del país.

       Pla d'atenció a la diversitat (PAD):

 

Document que inclou les mesures organitzatives per atendre la diversitat de l'alumnat.

       Pla d’acollida:

Conjunt d’actuacions que un centre educatiu posa en marxa per tal de facilitar l’adaptació de l’alumnat que s’incorpora de nou al centre. S’acostuma a referir a alumnes que provenen d’altres països i que han de portat a terme un procés d’adaptació escolar i d’aprenentatge de la llengua. Nosaltres entenem el pla d’acollida d’una manera més amplia, referit a tots els alumnes, i les seves famílies, que inicien l’escolarització al centre en qualsevol circumstància. També volem incloure en aquest pla als mestres que arriben nous curs rere curs.

       Projecte de convivència:

Document que reflecteix les accions que el centre educatiu desenvolupi per capacitar tots els alumnes i la resta de la comunitat escolar per a la convivència i la gestió positiva dels conflictes.

       Pla digital de centre 22/23 (PDC):

Document que estableix la base per dinamitzar i millorar la Competència Digital Educativa del centre (#CompDigEdu) seguint les instruccions de la Conselleria d’Educació i Formació Professional del Govern de les Illes Balears.

       Projecte de direcció 2023/2027:

Instrument de gestió que concreta les actuacions del Projecte Educatiu del Centre (PEC) durant el període de mandat de la direcció del centre docent.

   Acta final de valoració del Projecte de Direcció

bottom of page