Documents del centre

és el document en que s'estableix el tractament de les llengües d'ensenyament a l'escola. 

és el document que presenta una anticipació d'allò que farem aquest curs. El document es crea a partir de l'anàlisi entre l'avaluació del curs anterior (la memòria 19/20), l'estat actual del centre i tot allò que es proposa per al nou curs.

Projecte educatiu del centre (PEC):

és el document que defineix com funciona un centre educatiu. Inclou els principis rectors que el diferencien d'altres centres, adaptats a la realitat de l'entorn del seu alumnat i d'acord amb les conviccions pedagògiques dels seus docents; explicita les línies d'atenció a la diversitat i els objectius a mitjà termini; desglossa les línies mestres d'organització, que es concretaran al projecte curricular de centre i als horaris i assignacions de grups de cada curs i distribueix funcions entre els membres de la comunitat educativa. Aquest document és la base de les programacions dels professors i de qualsevol actuació singular que es vulgui dur a terme a l'escola i és objecte d'inspecció per part de l'administració, per tal de garantir que, com a constitució educativa que és, s'adeqüi a les lleis vigents sobre educació i lleis generals del país.

POTS CLICAR L'ENLLAÇ

POTS CLICAR L'ENLLAÇ

Pla d'atenció a la diversitat (PAD):

el pla d'atenció a la diversitat és el marc que inclourà les mesures organitzatives per atendre la diversitat de l'alumnat.

Pla d’acollida:

és el conjunt d’actuacions que un centre educatiu posa en marxa per tal de facilitar l’adaptació de l’alumnat que s’incorpora de nou al centre. S’acostuma a referir a alumnes que provenen d’altres països i que han de portat a terme un procés d’adaptació escolar i d’aprenentatge de la llengua. Nosaltres entenem el pla d’acollida d’una manera més amplia, referit a tots els alumnes, i les seves famílies, que inicien l’escolarització al centre en qualsevol circumstància. També volem incloure en aquest pla als mestres que arriben nous curs rere curs.

POTS CLICAR L'ENLLAÇ

POTS CLICAR L'ENLLAÇ

El Projecte de convivència:

ha de reflectir les accions que el centre educatiu desenvolupi per capacitar tots els alumnes i la resta de la comunitat escolar per a la convivència i la gestió positiva dels conflictes.