top of page

Documents del centre

       Projecte Lingüístic de centre (PLC) 17/18:

 

Document en que s'estableix el tractament de les llengües d'ensenyament a l'escola. 

       Projecte educatiu del centre (PEC):

 

Document que defineix com funciona un centre educatiu. Inclou els principis rectors que el diferencien d'altres centres, adaptats a la realitat de l'entorn del seu alumnat i d'acord amb les conviccions pedagògiques dels seus docents; explicita les línies d'atenció a la diversitat i els objectius a mitjà termini; desglossa les línies mestres d'organització, que es concretaran al projecte curricular de centre i als horaris i assignacions de grups de cada curs i distribueix funcions entre els membres de la comunitat educativa. Aquest document és la base de les programacions dels professors i de qualsevol actuació singular que es vulgui dur a terme a l'escola i és objecte d'inspecció per part de l'administració, per tal de garantir que, com a constitució educativa que és, s'adeqüi a les lleis vigents sobre educació i lleis generals del país.

       Pla d'atenció a la diversitat (PAD):

 

Document que inclou les mesures organitzatives per atendre la diversitat de l'alumnat.

       Pla d’acollida:

Conjunt d’actuacions que un centre educatiu posa en marxa per tal de facilitar l’adaptació de l’alumnat que s’incorpora de nou al centre. S’acostuma a referir a alumnes que provenen d’altres països i que han de portat a terme un procés d’adaptació escolar i d’aprenentatge de la llengua. Nosaltres entenem el pla d’acollida d’una manera més amplia, referit a tots els alumnes, i les seves famílies, que inicien l’escolarització al centre en qualsevol circumstància. També volem incloure en aquest pla als mestres que arriben nous curs rere curs.

       Projecte de convivència:

Document que reflecteix les accions que el centre educatiu desenvolupi per capacitar tots els alumnes i la resta de la comunitat escolar per a la convivència i la gestió positiva dels conflictes.

bottom of page