Consell Escolar

 • Presidenta: Mª DOLORES FERRER PUJOL

 • Cap d'estudis: MARIA LLENAS ESCOLBEDO

 • Secretària: ASUN SANTOS TRIBALDOS

 • Representant de l'AMIPA: CARLOS VELASCO

 • Representant de l'ajuntament: TONI MARÍ

 • Representants del personal d'administració i serveis: INÉS CABACO

 • Representants del professors:

  • Oti Roselló Salvadó

  • Pepi Fibla Reverté

  • Raquel Jerez

  • Caty Flexas

  • Yolanda Cardona Costa   

 • Representants de pares i mares:​

  • Alicia Valera                                                                   

  • Belén Fernández

  • Maria Ribas

  • Iván Castro                                      

ACTUALITZAT 1/12/2021

 

Competències del Consell Escolar

El Consell Escolar del centre tindrà les següents competències:

1. Aprovar i avaluar el projecte educatiu, la programació general anual, el projecte lingüístic, el projecte de gestió, les normes d'organització, funcionament i convivència del centre, i altres projectes que en el seu moment determini la Conselleria d'Educació i Formació Professional, sense perjudici de les competències que el Claustre del professorat té atribuïdes respecte de tots els aspectes pedagògics.

2. Aprovar el pressupost del centre, així com supervisar la seva execució i aprovar-ne la liquidació.

3. Participar en la selecció de la persona que exerceixi la direcció del centre en els termes que s'estableixi en la normativa específica, valorar els projectes de direcció presentats pels candidats i candidates pel que fa a la coherència amb el projecte educatiu del centre, ser informat del nomenament i cessament dels membres de l'equip directiu, així com participar en l'avaluació de l'exercici de la funció directiva.

4. Proposar, si escau, la revocació del nomenament de la persona titular de la direcció, previ acord motivat dels seus membres adoptat per majoria de dos terços del total de membres que conformen el Consell Escolar.

5. Proposar mesures educatives per fomentar la igualtat real i efectiva entre homes i dones.

6. Impulsar l'adopció i seguiment de mesures educatives que fomentin el reconeixement i protecció dels drets de la infància.

7. Proposar mesures i iniciatives que afavoreixin els estils de vida saludable, la convivència en el centre, la igualtat efectiva entre dones i homes, la no discriminació, la prevenció de l'assetjament escolar de la violència de gènere i la resolució pacífica de conflictes en tots els àmbits de la vida personal, familiar i social, conèixer la resolució dels conflictes de convivència i vetllar perquè s’adeqüin a la normativa vigent. 8. Promoure progressivament la conservació i renovació de les instal·lacions i equip escolar per a la millora de la qualitat i la sostenibilitat

9. Fixar els criteris i directrius per a l’obtenció de recursos complementaris i supervisar-ne l’execució.

10. Decidir sobre l'admissió de l'alumnat amb subjecció al que estableix la normativa específica en aquesta matèria.

11. Fixar les directrius per a la col·laboració amb les administracions locals, amb altres centres docents, o amb entitats i organismes públics o privats.

12. Analitzar i valorar el funcionament general del centre, l’eficàcia en la utilització dels recursos, l'evolució dels resultats acadèmics i els de les avaluacions internes i externes en què participi el centre.

13. Elaborar propostes i informes, a iniciativa pròpia o a petició de la Administració educativa, sobre el funcionament del centre docent i la millora dels processos educatius, infraestructures i equipaments.

14. Qualssevol altres que li siguin atribuïdes legal o reglamentàriament.

Règim de funcionament del Consell Escolar

1. El Consell Escolar es reunirà, com a mínim, un cop cada tres mesos i sempre que el convoqui la direcció del centre per pròpia iniciativa o a sol·licitud de, almenys, un terç dels seus membres, que hauran d’indicar els temes a incloure a l’ordre del dia; en aquest últim cas, la reunió tendrà lloc dins els 15 dies següents a la data de la sol·licitud. En tot cas, serà preceptiva, a més, una reunió a principi de curs i una altra al final. La participació a les sessions del consell escolar serà obligatòria per a tots els membres.

2. Les reunions del Consell Escolar se celebraran en el dia i amb l'horari que possibiliti la participació de tots els seus membres. Per a les reunions ordinàries, la direcció del centre enviarà als membres del Consell Escolar la convocatòria amb una antelació mínima de set dies naturals, que inclourà l'ordre del dia de la reunió. Així mateix, ha de posar a disposició dels membres la documentació que hagi de ser objecte de debat i, si escau, aprovació, de manera que aquests puguin tenir accés a la mateixa amb antelació suficient. No podrà ser objecte d'acord cap assumpte que no figuri en l'ordre del dia, llevat que hi siguin presents tots els membres i es declari la urgència pel vot favorable de la majoria. Es podran realitzar convocatòries extraordinàries, amb una antelació mínima de 48 hores, quan la naturalesa dels assumptes que hagin de tractar-se així ho aconselli.

3. Les convocatòries i enviament de documentació es podran efectuar per mitjans electrònics. Així mateix, les actes es podran elaborar en format electrònic.

4. El Consell Escolar es podrà constituir, celebrar les seves sessions, i adoptar acords tant de manera presencial com a distància.

5. Per a la vàlida constitució de l'òrgan, a efectes de celebració de sessions, deliberacions i presa d'acords, es requerirà la participació de les persones titulars de la presidència i de la secretaria, o si escau de qui els substitueixin, i de la meitat més un dels seus membres.

6. Les decisions del Consell Escolar es prendran preferiblement per consens. Quan això no sigui possible, s’adoptaran per majoria absoluta (meitat més un dels membres del consell amb dret a vot) excepte en els casos següents:

     a) Aprovació del projecte educatiu, del projecte de gestió, de les normes d'organització, funcionament i convivència així com les seves modificacions, que es realitzarà per majoria de dos terços del total de membres que conformen el Consell Escolar.

     b) Proposta de revocació del nomenament de la persona titular de la direcció que es realitzarà per majoria de dos terços del total de membres que conformen el Consell Escolar.

     c) Aquelles altres que es determinin reglamentàriament.

7. Quan en l’ordre del dia s’incloguin temes o qüestions relacionades amb l’activitat normal del centre i que estiguin sota la responsabilitat immediata d’algun membre de la comunitat educativa que no sigui membre del consell escolar, se’l podrà convocar a la sessió per tal que informi sobre el tema o la qüestió corresponent.

8. Els consells escolars han de designar una persona d’entre els seus membres, preferentment amb formació en igualtat de gènere, que impulsi mesures educatives que fomentin la igualtat real i efectiva entre homes i dones i la prevenció de la violència masclista, i en faci el seguiment.

 

Estatut jurídic dels membres del Consell Escolar

1. Les persones electes del Consell Escolar i les comissions que s’hi constitueixin, no estaran subjectes a cap mandat imperatiu en l'exercici de la seva representació.

2. Els representants de cada sector han d’informar els seus representats del que s'ha tractat en aquest òrgan i de les decisions que es prenguin.

3. Els representants dels sectors en el Consell Escolar podran sol·licitar, en assumptes d'especial interès, l'opinió dels òrgans de participació i col·laboració dels diferents sectors de la comunitat educativa. Per a això disposaran dels recursos i facilitats que garanteixin aquest objectiu.

4. Els membres del Consell Escolar tendran, en l'exercici de les seves funcions, el deure de confidencialitat en els assumptes relacionats amb persones concretes i que puguin afectar a l'honor i la intimitat d’aquestes. 5. Les persones electes podran ser cessades per faltes reiterades d'assistència no justificades a les sessions convocades al llarg d'un curs acadèmic. La decisió ha de ser presa en l'última sessió del Consell Escolar, per majoria absoluta dels membres, prèvia audiència de la persona afectada. La vacant que deixi aquesta persona serà coberta pel següent candidat del sector que representa d'acord amb el nombre de vots obtinguts en l'última renovació parcial.

 

Comissions del Consell Escolar

 

1. El Consell Escolar de cada centre constituirà quantes comissions d'estudi i informació decideixi i en la forma que es determini en les normes d'organització, funcionament i convivència del centre, per tal que formulin aportacions i propostes al plenari del consell.

2. Les comissions del Consell Escolar estaran integrades, almenys, pel director o directora, un altre òrgan unipersonal de govern, un representant del professorat, un representant dels pares i mares i un representant de l'alumnat, si escau . Es poden incorporar a aquestes comissions, a criteri del Consell Escolar, altres membres de la comunitat educativa quan sigui d’interès per als objectius de la comissió.

LES COMISSIONS CONSTITUIDES AL CEIP S'OLIVERA SÓN: 

- COMISSIÓ PERMANENT

- COMISSIÓ ECONÒMICA

- COMISSIÓ DE MENJADOR

- COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA I COEDUCACIÓ

ACTUALITZAT 14/12/2021

RENOVACIÓ CONSELL ESCOLAR CURS 21-22

PRESENTACIÓ DE LES CANDIDATES AL CONSELL ESCOLAR
HEM DEMANAT A LES MARES QUE S'HAN PRESENTAT A LES ELECCIONS DEL CONSELL ESCOLAR QUE FACIN UN PETIT ESCRIT EXPLICANT QUÈ ELS AGRADA DE L'ESCOLA I SI FARIEN ALGUNA PROPOSTA
 

NOEMÍ FUENTES: "Soc na Noemí Funes, m'he presentat com a representant del Consell Escolar, amb el motiu de poder prendre una decisió sense conèixer-nos i amb aquesta situació que estem visquen, volia respondre a les dues preguntes que ens han fet des de direcció.

Per què m'agrada l'escola?
Cal dir que tinc molt clar que el projecte educatiu d'aquesta escola marca la diferència d'entre moltes, que sempre ha estat en la capçalera de la innovació educativa, sense perdre el pilar bàsic, els seus alumnes, dels seus aprenentatges mitjançant la motivació i la recerca de les estratègies necessàries per atendre a la diversitat d'alumnes ... Perquè tots són diferents i se senten únics i l'Equip Directiu que dirigeix aquest Centre, sempre intenten que així sigui; petits diamants per a polir. Els tutors tenen la responsabilitat més directa en els nostres fills i tots plegats formen un CLAUSTRE amb els ideals metodològics clars i molt bé definits.

També tinc clar que no es pot delegar tota la tasca a l'escola, que les famílies tenim molt per aportar, molt a dir i molt a fer. El treball en equip amb xarxa de valors formaran el futur de la Societat

Que proposaria per millorar-la?
Aquesta pregunta no sé com contestar-la, soc mestra d'una altra escola i he canviat a la meva filla l'últim curs de primària. No hi ha un canvi de domicili, ni de feina, si no cerco el millor per la meva filla, des de la perspectiva de mare i escoltant els seus interessos; i ara em trobo amb una filla en cada escola, en l'àmbit familiar tenim "un caos", però hem pres aquesta decisió conjuntament en assemblea familiar que és el que ensenyen en la nostra escola, a què tot es parla, s'argumenta, s'organitza, es planifica i es plasma. I tot això cooperativament amb els companys que fa més potent qualsevol producció.
No hi ha una escola perfecta, però penso que S'Olivera reuneix uns referents molt potents en l'àmbit educatiu i humà:

*Una Apima que sempre destaca en tot el que és proposa.
*Una proximitat escola-famílies envidable. 
*Un claustre estable que dona estabilitat metodològica.
*L'ambient d'aquests últims anys ha estat molt més dur per totes les escoles, no només S'olivera, la COVID no ens ha ajudat en molts d'aspectes, la mascareta, és un tema espinós on hem d'aparcar les nostres ideologies i desitjos i seguir normativa o lluitar plegats en el lloc corresponent, direcció no és l'enemic, sempre cercant el diàleg i la comprensió per totes les parts. 
*L'horari també és un altre tema difícil de posicionar-se (tothom té clar les seves preferències) però penso que l'escola ho fa francament bé, s'han dut a terme diverses votacions en els darrers anys i el sistema de votacions és una estratègia democràtica justa, on tots ens podem sentir escoltats, sembla que s'aproxima un altra votació i la majoria decidirà el futur horari.
*Per millorar-la només puc sumar i ajudar en tot el que sigui necessari estic a la vostra disposició per qualsevol dubte.

Noemí Funes"

BELÉN FERNÁNDEZ: "Mi nombre es Belén Fernández Nievas y soy madre de Iago Losada (3ºA) y María Losada (1ºA). Me presento al consejo escolar para colaborar de una manera activa en el funcionamiento de nuestro centro como representante de las familias.  Mi intención es ayudar y sumar fuerzas para mantener  el espíritu de nuestro colegio y que se ha visto alterado por la pandemia. Para mí, este espíritu significa seguir siendo un centro abierto a las familias, integrador, con una relación directa y cordial con el profesorado y que nuestros hijos sigan siendo el eje sobre el que giren las decisiones que se tomen."

AMARA BARCELO: "Lo que más me gusta del Colegio, además del tipo de enseñanza que imparte el centro, es la comunicación constante que hay entre el profesor, padres y madres... Por las diferentes vía que tenemos. 

Como propuesta de mejora hago mención a los ratios que hay en cada clase. 

Desde mi punto de vista me hubiese gustado que el inglés tuviera más presencia en las aulas. 

Este es mi segundo año en el colegio y por lo que escucho de los padres más veteranos, debido al covid, se han dejado de hacer cosas muy interesantes. Se que es ajeno al colegio y espero que todo vuelva a la normalidad deseada, para poder disfrutar de todo ello. 

Saludos. "

MARIA RIBAS: "Hola em dic Maria Ribas i som  sa mamà de na Martina (3erA) i de na Bruna (1erB).

És el primer any que em  presento  al Consell Escolar i gairebé puc dir que és la primera vegada que em presento a algo on m´han de votar.

La intencionalitat  és  participar des d´una altra perspectiva en l´educació de les meves filles, entenc l'educació com un tot  dins  la societat, on els integrants d´aquesta han de cooperar junts per a avançar, on no ha d´haver-hi murs institucionals, ni burocràtics  que perjudiquin l´educació dels nostres infants, no obsant això,  consider que s´ha de construir un vincle família-escola ferm , perquè l´escola torni a ser ca nostra i així els nostres fills o filles es puguin vórer beneficiats."

EL TERMINI PER A LES RECLAMACIONS ÉS EL DIA 12 A LES 12:00H

DIA 29 DE NOVEMBRE

VOTACIONS PER ESCOLLIR ALS REPERESENTANTS DE LES FAMÍLIES AL CONSELL ESCOLAR